E-CHO INTERNET
KANCELARIA ADWOKAT MONIKA MALISZEWSKA
OKNA BARLINEK

Regulamin

1. Definicje

1. ebarlinek.pl – oznacza Portal ebarlinek.pl z siedzibą w Barlinku.
2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
3. Portal ebarlinek.pl - oznacza platformę udostępnioną w  sieci Internet, stworzoną przez ebarlinek.pl, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów platformy oraz informacji opracowanych przez ebarlinek.pl, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez ebarlinek.pl w domenie www.ebarlinek.pl oraz domenach należących do Portalu ebarlinek.pl.
4. Serwisy - oznaczają zorganizowane platformy udostępnione w sieci Internet, stworzone przez ebarlinek.pl, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez ebarlinek.pl, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniane przez ebarlinek.pl pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują ebarlinek.pl.
5. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.
6. Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), m.in takie jak niżej wymienione:

1. Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu ebarlinek.pl lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. transmisji SMS, poczty e-mail).
2. Usługi  społecznościowe - usługi świadczone przez Portal, umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych w infrastrukturze teleinformatycznej ebarlinek.pl i udostępniania innym Użytkownikom;
3. Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług za pośrednictwem wybranych Serwisów;
4. Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych ebarlinek.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe.

2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności ebarlinek.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
4. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu, bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.

3. Warunki

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług: Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
2. Warunki techniczne: Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z Portalu ebarlinek.pl.
3. ebarlinek.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny.

4. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu ebarlinek.pl i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
5. Usługi dostępne bez konieczności rejestracji, a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu publikacji (treści, obrazów, video) - będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami.
ebarlinek.pl oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku:
Publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).

5. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ebarlinek.pl , 74-320 Barlinek, ul. Kombatantów 2/32. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez ebarlinek.pl.

6. Odpowiedzialność ebarlinek.pl

1. ebarlinek.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
2. ebarlinek.pl zastrzega, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
3. ebarlinek.pl nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje  na stronach Portalu i/lub Serwisów sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez ebarlinek.pl.
4. ebarlinek.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
5. ebarlinek.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.
6. ebarlinek.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
7. ebarlinek.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

8. ebarlinek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze wprowadzone do systemu przez użytkownika. Ten zaś publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. ebarlinek.pl nie zgadza się na publikowanie przez uczestników na łamach portalu internetowego eBarlinek.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
ebarlinek.pl nie zgadza się na umieszczanie przez uczestników na łamach portalu eBarlinek.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety.Nie należy umieszczać komentarzy, które:
- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
- obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.)
- są obsceniczne i obraźliwe,
- obrażają inne osoby i dotyczą ich życia prywatnego,
- zawierają dane osobowe i teleadresowe,
- zawierają treści lub obrazy pornograficzne,
- zawierają reklamy, ogłoszenia, linki do innych stron internetowych,
- pisane są przez jednego użytkownika pod różnymi nickami,
- stanowią agitację polityczną w jakiejkolwiek formie,
- zawierają uwagi, treści obraźliwe lub groźby kierowane pod adresem redakcji portalu www.ebarlinek.pl. W przypadku naruszenia zasad w opublikowanym komentarzu, a w szczególności naruszenia dóbr osobistych osób, prosimy o kontakt na adres redakcja@ebarlinek.pl abyśmy mogli podjąć odpowiednie kroki w celu usunięcia komentarza. Użytkownik akceptuje, że Portal eBarlinek.pl może przekazać będące w jej posiadaniu dane użytkownika organom państwowym na potrzeby prowadzenia postępowań przez te organy oraz w innych przypadkach określonych przepisami prawa.

7. Prawa własności intelektualnej

1. Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
2. Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
3. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem "Copyright © ebarlinek.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone"
4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, ebarlinek.pl udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów  na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów, w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody ebarlinek.pl poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają ebarlinek.pl niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w ramach Portalu ebarlinek.pl.

8. Ochrona prywatności

1. ebarlinek.pl gwarantuje Użytkownikom ebarlinek.pl i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
2. ebarlinek.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
3. ebarlinek.pl umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
4. ebarlinek.pl oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji, ebarlinek.pl gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną ebarlinek.pl usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.
5. Dane użytkowników ebarlinek.pl wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach ebarlinek.pl osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.
6. W ramach świadczenia niektórych Usług ebarlinek.pl zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
7. ebarlinek.pl zastrzega, że: używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb, podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu.
8. ebarlinek.pl oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez ebarlinek.pl oraz pozyskanie informacji o tym, jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. ebarlinek.pl wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
9. ebarlinek.pl gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu ebarlinek.pl.
10. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. ebarlinek.pl zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu ebarlinek.pl lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
11. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi, w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Portalu ebarlinek.pl i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

9. Ochrona danych osobowych

1. ebarlinek.pl zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez ebarlinek.pl zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ebarlinek.pl, która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądania są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez ebarlinek.pl.
4. ebarlinek.pl zastrzega, że w przypadku zgłaszania ebarlinek.pl problemów związanych z korzystaniem z Portalu ebarlinek.pl i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa ebarlinek.pl do przechowywania kopii takiej korespondencji.

10. Portal katalog firm.ebarlinek.pl

1. Portal katalog firm.ebarlinek.pl nie jest sklepem i ebarlinek.pl nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej oraz nie świadczy w szczególności usług doradztwa prawnego. ebarlinek.pl nie świadczy usług dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Prawa autorskie do prezentowanych w Portalu katalog firm.ebarlinek.pl informacji oraz ich opracowań, w tym baz danych, należą do ebarlinek.pl. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.
3. Regulamin zakupów w serwisie znajduje się na podstronach poszczególnych sklepów i jest on zamieszczony i zredagowany przez Firmę prowadzącą sklep. Serwis ebarlinek.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść regulaminów.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych produktów należy kierować do Firm prowadzących sklep. Serwis ebarlinek.pl nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawany towar lub usługę.
5. Dokumentację dotyczącą wszelkich operacji związanych ze sprzedażą produktów prowadzą Firmy wystawiające swoja ofertę.

11. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
2. ebarlinek.pl zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
3. ebarlinek.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.


Barlinek, Polska
GBS BANK
MARAL - HURTOWNIA BHP

Ogłoszenia - dodaj za darmo!

Sprzedam piękne mieszkanie z dużym ogrod...
Wykonuje usługi w zakresie transportu os...
Wykonujemy usługi w zakresie transportu ...

Sondujemy

Czy Barlinek to fajne miejsce do życia?

TAK
NIE
NIE WIEM

Ostatnie komentarze

Firmy

MRS ENGLISH - Język Angielski w małych grupach itp.

MRS ENGLISH - Język Angielski w małych grupach.Klasy 5 - 7, egzamin 8-klasisty, dorośli.

Usługi elektryczne ELEKTRYK

Działamy w branży elektrycznej i monitoringu Wykonujemy: - Instalacje elektryczne - Instalacje fotowoltaiczne - monitoring ...

GEO-INWEST geodeta

wachlarz naszych usług: - Obsługa geodezyjna inwestycji - Tyczenie hali - Tyczenie budynku - sporządzanie map do celów proje...

Najczęściej czytane

Jak pomóc starzejącemu się społeczeństwu?

Jak pomóc starzejącemu się społe...

Statystyki wskazują, że w krajac...

Akcja CBŚP na 1-go Maja. [Aktualizacja 21:20]

Akcja CBŚP na 1-go Maja. [Aktual...

Około godziny 18 na ulicy 1-go M...

XIV Memoriał Edwarda Jancarza - 7 pozycja Zmarzlika

XIV Memoriał Edwarda Jancarza - ...

W niedzielne popołudnie na gorzo...

Postępują prace przy budowie ul. Zielnej

Postępują prace przy budowie ul....

19 maja rozpoczęły się prace zwi...

68 kandydatów do Rady Miasta. Pełna lista.

68 kandydatów do Rady Miasta. Pe...

21 października 2018 roku odbędą...

© 2009 - 2024 ebarlinek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.RegulaminPolityka prywatności - RedakcjaReklama |

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników, a także za treść nadesłanych materiałów i publikowanych reklam.